Статут закладу

———————————————————————

Копія затвердженого Статуту

Затверджено
рішенням Одеської міської ради
від 07.12.2016 р.
№ 1424-VII
Секретар ради

О. Потапський

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО
ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ОДЕСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ «АМАТОР»
(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеса – 2016

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ОДЕСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ «АМАТОР» (далі – Заклад) є комунальним бюджетним позашкільним навчальним Закладом, заснованим на власності територіальної громади міста Одеси, який створений відповідно до чинного законодавства України.

1.2. Офіційне найменування Закладу:

1.2.1. Повна назва: КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ОДЕСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ «АМАТОР».

1.2.2. Скорочена назва: КПНЗ «ОДЕСЬКА СЮТ «АМАТОР».

1.3. Місцезнаходження Закладу: м. Одеса, вул. Космонавтів, 60-А.

1.4. Заклад є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи Заклад набуває з дня його державної реєстрації.

1.5. Заклад має печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, бланки та штампи, необхідні для організації своєї роботи. Заклад може мати самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.6. Заклад є неприбутковою бюджетною установою.

1.7. Засновником Закладу є Одеська міська рада (далі – Засновник). Органом управління освітою є департамент освіти та науки Одеської міської ради (далі – орган управління освітою).

1.8. Заклад створений з метою забезпечення реалізації права громадян на здобуття позашкільної освіти з науково-технічного напряму. За умови наявності необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів та дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів в ньому можуть створюватись гуртки та творчі об’єднання інших напрямів позашкільної освіти.

1.9. Завданнями Закладу є:

– виховання громадянина України;

– вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;

– виховання у вихованців, учнів і слухачів поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

– виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові
до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і народів;

– виховання у вихованців, учнів і слухачів шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;

– створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів;

– формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

– задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, учнів і слухачів, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти;

– задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

– пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів;

– організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його
нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень;

– виховання в учасників навчально-виховного процесу свідомого
ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;

– формування здорового способу життя вихованців, учнів і
слухачів;

– здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової
роботи;

– навчання та виховання вихованців, учнів і слухачів в позаурочний та позанавчальний час, надання додаткової освіти, спрямованої на здобуття знань, умінь та навичок з науково-технічної, декоративно-ужиткової творчості та дослідно-експериментальної діяльності вихованців, а також забезпечення потреби особистості в організації змістовного дозвілля.

1.10. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433 «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами органу управління освітою та цим Статутом.

1.11. Мова навчання і виховання у Закладі визначається відповідно до законодавства України.

1.12. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.

1.13. Заклад несе відповідальність за:

– безпечні умови освітньої діяльності;

– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, наукової, виробничої, діяльності, в тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

– дотримання фінансової дисципліни.

1.14. Заклад має право:

– проходити в установленому порядку державну атестацію;

– визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із органом управління освітою;

– розробляти робочі навчальні плани з урахуванням типових навчальних планів затверджених Міністерством освіти і науки України;

– спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, пошукову, експериментальну роботу, що не суперечить законодавству України;

– використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

– отримувати кошти і матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб.

1.15. Взаємовідносини Закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Заклад проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову, науково-технічну, дослідно-експериментальну роботу та сприяє розвитку декоративно-ужитковій творчості, а також забезпеченню потреби особистості в організації змістовного дозвілля.

2.2. Заклад працює за річним планом роботи, погодженим із відповідним органом управління освітою.

2.3. Навчально-виховний процес у Закладі здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються Міністерством освіти і науки України, а також за навчальними планами і програмами, затвердженими органом управління освітою.

2.4. Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів та навчання у підгрупах та групах або об’єднаннях. Залежно від програми навчання проводиться від одного місяця до кількох років.

Програмами може бути передбачена індивідуальна робота з творчо обдарованими дітьми, дітьми-інвалідами, а також в гуртках, пов’язаних з особливими умовами і виконанням робіт на верстатах, обладнанні різного профілю (згідно з санітарно-гігієнічними нормами та правилами техніки безпеки) з чисельним складом, що становить не більше 5 вихованців, учнів, слухачів.

2.5. Експериментальні навчальні плани складаються Закладом з урахуванням типового навчального плану.

2.6. Індивідуальне навчання у Закладі проводиться відповідно до порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки України, у групах з чисельним складом не більш 5 вихованців. Заклад може здійснювати індивідуальну роботу з дітьми-інвалідами як у Закладі, так і за місцем мешкання.

2.7. Середня наповнюваність гуртків, груп, секцій, відділень, відділів, студій та інших творчих об’єднань (далі – гуртків, груп та інших творчих об’єднань) у Закладі становить, як правило, 10-15 вихованців, учнів і слухачів.

Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих об’єднань встановлюється директором Закладу залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації навчально-виховного, тренувального процесу, рівня майстерності вихованців і становить не більше 25 вихованців.

2.8. Тривалість заняття визначається навчальними планами та програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів, слухачів:

– віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;

– віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

– старшого віку – 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями є робочим часом педагогічного працівника і визначаються щоденним режимом роботи Закладу.

Режим щоденної роботи встановлюється Закладом на основі рекомендацій Засновника та органу управління освітою, виходячи із затрат робочого часу педагога в астрономічних годинах (60 хвилин).

Участь у виховних заходах Закладу зараховується як робочий час педагогічного працівника. В гуртках, групах та класах під час зведених занять та репетицій допускається одночасно робота двох або кількох педагогів.

2.9. До Закладу зараховуються вихованці, учні і слухачі, віком від 5 до 21 року. Прийом до Закладу може здійснюватися протягом навчального року (по закінченню комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань) за бажанням вихованців, учнів, слухачів і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як без конкурсу, так і за конкурсом, умови якого розробляються Закладом.

2.10. Прийом вихованців, учнів і слухачів до Закладу для одержання професійної, спеціальної освіти здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

2.11. Для зарахування вихованців до науково-технічних, декоративно-ужиткових, хореографічних, туристичних, спортивних, мистецьких об’єднань потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у Закладі.

2.12. Навчально-виховний процес у Закладі здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я. У навчально-виховному процесі використовуються різні форми роботи: групові та індивідуальні заняття, гурткова робота, урок, лекція, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, ігрова програма, змагання, конкурс, ділова гра, навчально-тренувальні заняття, репетиція, екскурсія тощо.

2.13. Навчальний рік у Закладі починається 1 вересня.

Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 01 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання Закладу.

Тривалість навчального року в позашкільних закладах установлюється Міністерством освіти і науки України.

2.14. У канікулярні, вихідні та святкові дні Заклад може працювати за окремим планом, затвердженим директором Закладу із змінним або постійним складом вихованців.

2.15. Гуртки, групи та інші творчі об’єднання Закладу класифікуються за трьома рівнями: початковим, основним, вищим.

2.16. Відповідно до рівня класифікації визначається мета і перспективи діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, їх чисельний склад, обирається програма.

2.17. Заклад може організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі виробничу та педагогічну практику учнів і студентів загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів.

2.18. Для подальшого розвитку інтересів і нахилів вихованців, учнів і слухачів, підтримки їх професійних навичок Заклад, за умови дотримання правил охорони праці й техніки безпеки, може організовувати виконання замовлень підприємств, установ та організацій на виготовлення продукції (виконання робіт).

2.19. Заклад може організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об’єднань у приміщеннях загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, наукових установ та інших закладів відповідно до укладених угод з ними.

2.20. Заклад проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань.

У Закладі можуть функціонувати методичні об’єднання, відділи, відділення, що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.

З метою вдосконалення системи навчання та виховання в Закладі можуть створюватися методичні ради, комісії, до складу яких входять педагогічні працівники цього Закладу та інші учасники навчально-виховного процесу.

Заклад може створювати відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами позашкільної роботи. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів і за іншими організаційними формами.

2.21. Згідно з рішенням Засновника на підставі відповідних угод Заклад може надавати інформаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам міста, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

2.22. З метою визначення рівня практичної підготовки вихованців, учнів і слухачів Заклад проводить організаційно-масову роботу у формі конференції, концерту, змагання, походу, екскурсії, експедиції, навчально-тренувального збору та в інших формах.

2.23. Випускникам Закладу, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видаються відповідні документи про позашкільну освіту за зразком, затвердженим Кабінетом Міністрів України та у порядку, встановленому, Міністерством освіти і науки України. Виготовлення документів про позашкільну освіту здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Закладі є:

– вихованці, учні і слухачі;

– директор, заступники директора, завідувачі відділами Закладу;

– педагогічні працівники, психолог, соціальні педагоги, бібліотекар, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;

– батьки або особи, які їх замінюють;

– представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь   у навчально-виховному процесі

3.2. Вихованці, учні і слухачі Закладу мають право на:

– здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

– добровільний вибір позашкільного навчального закладу та виду діяльності;

– навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях в одному позашкільному навчальному закладі;

– безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

– користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, соціально-культурною базою Закладу;

– участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах та інших масових заходах;

– представлення в органах громадського самоврядування Закладу;

– вільне вираження поглядів, переконань;

– захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність;

– різні види морального стимулювання та матеріального заохочення відповідно до законодавства України.

3.3. Вихованці, учні і слухачі Закладу зобов’язані:

– оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

– підвищувати загальний культурний рівень;

– дотримуватися морально-етичних норм;

– брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

– бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

– дотримуватися вимог цього Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку Закладу.

3.4. Педагогічні працівники Закладу мають право на:

– внесення керівництву Закладу пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд педагогічної ради Закладу пропозицій щодо морального та матеріального заохочення вихованців, учнів і слухачів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку Закладу;

– вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

– участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування Закладу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

– проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;

– вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями, учнями і слухачами Закладу;

– захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства України;

– соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

– об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України.

3.5. Педагогічні працівники Закладу зобов’язані:

– виконувати навчальні плани та програми Закладу;

– надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів Закладу;

– сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців, учнів і слухачів Закладу відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров’я;

– визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців, учнів і слухачів Закладу, вибирати адекватні засоби їх реалізації;

– здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями, учнями і слухачами Закладу морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку Закладу, вимог інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу у Закладі;

– дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця, учня і слухача Закладу, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

– виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

– берегти здоров’я вихованців, учнів і слухачів Закладу, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

– виховувати повагу до батьків, жінок, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;

– постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

– вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);

– виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

– дотримуватися вимог цього Статуту, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку Закладу та свої посадові обов’язки;

– брати участь у роботі педагогічної ради Закладу;

– виконувати накази та доручення директора Закладу, органу управління освітою.

3.6. Викладачі, керівники гуртків, груп та інших творчих об’єднань Закладу працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором Закладу. Зміна розкладу і місця проведення занять без дозволу директора Закладу забороняється.

3.7. Обсяг педагогічного навантаження у Закладі визначається його директором згідно із законодавством України і затверджується органом управління освітою.

Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження у Закладі протягом навчального року здійснюється директором у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачаються робочим навчальним планом, а також за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

3.8. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством України.

3.9. Педагогічні працівники Закладу підлягають атестації, як правило, один раз на п’ять років відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Батьки вихованців, учнів і слухачів та особи, які їх замінюють, мають право:

– обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування Закладу;

– звертатися до органу управління освітою, директора Закладу та органів громадського самоврядування з питань навчання та виховання дітей;

– приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності;

– брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Закладу;

– захищати законні інтереси вихованців, учнів і слухачів в органах громадського самоврядування Закладу та у відповідних державних, судових органах.

 

IV. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

4.1. Управління Закладом здійснюється його Засновником. Координацію діяльності здійснює орган управління освітою.

Керівництво Закладом здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менше як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

4.2. Директор, заступники директора, педагогічні та інші працівники Закладу призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства України.

4.3. Директор Закладу:

– здійснює керівництво колективом Закладу, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

– організовує навчально-виховний процес у Закладі;

– забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців, учнів і слухачів Закладу;

– створює належні умови для здобуття вихованцями, учнями і слухачами Закладу позашкільної освіти;

– забезпечує дотримання в Закладі вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

– розпоряджається в установленому порядку майном та коштами Закладу;

– установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам Закладу відповідно до законодавства України;

– представляє Заклад в усіх підприємствах, установах та організаціях і звітує перед Засновником або органом управління освітою за результати діяльності Закладу;

– дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі Закладу;

– забезпечує право вихованців, учнів і слухачів Закладу на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

– видає у межах своєї компетенції накази та доручення і контролює їх виконання;

– застосовує заходи щодо заохочення та накладає дисциплінарні стягнення до працівників Закладу;

– затверджує посадові обов’язки працівників Закладу.

Директор Закладу має право першого підпису на платіжних документах для здійснення видатків, а другого підпису – головний бухгалтер (бухгалтер) централізованої бухгалтерії (бухгалтерії).

4.4. Директор Закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління Закладом.

4.5. Педагогічна рада Закладу:

– розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, тренувальної, виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи Закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об’єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

– розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності Закладу, утворення нових гуртків, груп та інших творчих об’єднань;

– визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

– створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи;

– порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо.

4.6. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два на рік.

4.7. Органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори колективу Закладу. У період між загальними зборами діє рада Закладу.

Рада Закладу:

– організує виконання рішень загальних зборів колективу Закладу;

– вносить пропозиції директору Закладу щодо перспектив розвитку Закладу;

– розглядає та погоджує з органом управління освітою режим роботи Закладу, заходи щодо зміцнення його матеріально-технічної бази та поліпшення умов діяльності;

– вносить пропозиції директору Закладу про стимулювання педагогічних та інших працівників Закладу в межах фонду матеріального заохочення;

– спільно з батьками забезпечує соціальний захист вихованців, учнів, слухачів Закладу.

4.8. У Закладі за рішенням загальних зборів можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, а також комісії, асоціації тощо.

 

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Майно Закладу є комунальною власністю територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві оперативного управління.

5.2. Майно Закладу складають матеріальні та нематеріальні активи, основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Закладу або централізованої бухгалтерії.

5.3. Заклад відповідно до чинного законодавства України користується земельними ділянками, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством України. Збитки, завдані Закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до законодавства України.

5.5. Основні фонди Закладу не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, здані в оренду, передані або відчужені будь-якими засобами без згоди Засновника.

5.6. Для проведення навчально-виховної, дозвіллєво-розважальної, тренувальної та оздоровчо-спортивної роботи Закладу надаються в користування (оренду) культурні, спортивні, оздоровчі об’єкти та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об’єктів у користування (оренду) визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства України.

 

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється на основі його кошторису. Заклад одержує бюджетні кошти відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.

6.2. Фінансування Закладу здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Одеси та за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

6.3. Додатковими джерелами фінансування Закладу є:

– кошти, отримані за надання додаткових послуг;

– добровільні грошові внески, матеріальні цінності, отримані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;

– інші кошти, не заборонені чинним законодавством України.

6.4. Заклад може надавати платні послуги відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

Платні послуги з певних видів діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Закладом за наявності відповідних ліцензій.

Закладом не можуть надаватися платні послуги замість або в межах освітньої діяльності, визначеної навчальними планами і програмами.

6.5. Доходи Закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

6.6. Закладу забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновника, працівників Закладу (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), органу управління освітою та інших пов’язаних з ними осіб.

6.7. Бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

 

VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

7.2. Заклад має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством України порядку.

 

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

8.1. Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері позашкільної освіти.

8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.3. У період між атестацією відповідним органом управління освітою проводяться перевірки (інспектування) Закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше  2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його Засновником відповідно до чинного законодавства України.

 

ІХ. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ЗАКЛАДУ

9.1. Зміни до Статуту Закладу затверджуються Засновником і підлягають державній реєстрації.

 

Х. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

10.1. Припинення діяльності Закладу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) на підставі рішення Засновника або ліквідації в порядку, визначеному законодавством України.

10.2. У разі припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Закладу, що залишилися після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Одеси, або зараховуються до бюджету міста Одеси.

10.3. Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію. Ліквідація Закладу вважається завершеною, а Заклад припиняє свою діяльність з дати внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                                                                 О. Потапський